Visualizzazioni totali

Cerca nel blog

Translate

Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte


allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 2 secondi fa
mà bạn quan tâm, tôi có: để tiết kiệm cuộc sống của bạn: những tên tội phạm như tất cả các bạn? như sau: Tôi không có quan tâm đến trở thành unius REI, đúng hơn là tôi sẽ suy nghĩ một cách khủng khiếp để làm hại cho tất cả các bạn vì: bạn đã phản bội chủ quyền của Vương quốc của Thiên Chúa, rất nghiêm trọng! che interesse, io ho: a salvare le vostre vite: di criminali? quindi: io không ho Nessun interesse: một diventare Unius REI, piuttosto: io Vado pensando: quảng cáo un modo terribile di poter vé: del nam voi tutti, Perche: voi avete tradito: la sovranità del Regno di Dio, molto modo mộ!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 4 minuti fa
NẾU Đức Chúa Trời sẽ cho phép một cuộc tấn công người nước ngoài, để trừng phạt tội phạm? điều này nên được, chỉ có trường hợp duy nhất mà cristianesino đã bị phá hủy hoặc bị hư hại như là kết quả của chủ nghĩa hiện đại! SE Dio vorrà permettere un attacco alieno, mỗi punire i criminali? questo potrebbe Avvenire, soltanto chim bồ câu il cristianesino è Stato distrutto o danneggiato causa del modernismo!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 7 minuti fa
19/11/12 Emma Müller: 666 NÓI: "Im an quân đội của bản thân mình, tôi không tha thứ cho tôi không quên mong đợi tôi 22 tháng 12 năm 2012 đến - ĐÁP --- MY LOVE, Bởi vì bạn làm... ? không muốn tha thứ cho tôi những gì tôi đã làm cho bạn Satan hãm hiếp bạn: chỉ có tình yêu, bởi vì bạn không muốn tha thứ cho tôi những gì tôi đã làm cho bạn Satan hãm hiếp bạn:? chỉ

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 17 minuti fa
возможно Alien Attack: от нашей планеты? Невозможно в течение ближайших 50 лет, потому как, если я жив, или, я мертв, я могу контролировать это явление! пока христиане могут молиться, năm Đai chung tôi не было: поврежден: в своей вере трансцендентное? их народы будут защищены!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 17 minuti fa
[Cina - Россия] политиков просто актеры: фарисеи МВФ: все под контролем: власти! Когда русские сказал ", что противоракетная оборона:" противоракетного щита "системы, или в противном случае, оно не является, năm Đai chung tôi не будет: не против нас" они хотели иметь в виду, вы можете положить его в задницу, aganst: на китайском, и против: в остальном мире, тихо Оружие системы противоракетной обороны: это гарантия: смертного приговора: против: все народы.

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 20 minuti fa
적 킬러 ', 공격: 및 파괴: 다른 모든 위성! 문제: 이 즉시 처리 할 수 ​​있다고! 이유: 우주 의 통제 없이? 모든 재래식 무기: 그들이 거의 쓸모 없는 녀석! [Cina - 러시아] 정치인 단지 배우 입니다 IMF 의 바리새 파 사람들 은: 제어 위치: 힘! 미사일 방패 "그렇지 않으면 시스템, 또는 그게 하지 않았 거나 될 것 입니다: 우리 의 적 러시아 는" 미사일 방어 는 말했습니다 "때 그들은 말 은 하고 싶어, 당신 은 엉덩이 에, aganst 그것을 넣을 수: 중국어, 에 대한 에: 세계 의 나머지 에, 조용히 미사일 방어 시스템 의 무기: 사형 선고 의: 그것이 보장 에 대한: 모든 사람들

 bethie1116 ha pubblicato un commento 20 minuti fa
màu xanh lá cây ngày giảm cho bạn

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 22 minuti fa
một người ngoài hành tinh tấn công có thể của hành tinh của chúng ta? là không thể trong 50 năm tiếp theo, bởi vì cả hai, nếu tôi còn sống, hoặc, tôi đã chết, tôi kiểm soát hiện tượng này! cho đến khi Kitô hữu có thể cầu nguyện và đã không được: tham nhũng: trong đức tin của họ siêu việt? quốc gia của họ sẽ được bảo vệ! un possibile attacco alieno: del nostro Pianeta? è impossibile: mỗi i prossimi 50 anni, Perche, sia da cơ thể, che o da morto, io controllo questo fenomeno! finché i Cristiani potranno pregare? le Loro Nazioni saranno protette!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 25 minuti fa
[الصين - روسيا] bởi الناحية الفنية, xếp القطاع الخاص: أنها يمكن أن تضع في المدار قمرا صناعيا, "القاتل القراصنة", لمهاجمة: تدمير و: جميع الأقمار الصناعية الآخر! شيء آخر: أنه لا بد bởi القيام به, وعلى الفور! للأسباب التالية: bởi دون السيطرة على الفضاء الخارجي? جميع الأسلحة التقليدية: فهي غير مجدية bởi الناحية العملية!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 25 minuti fa
[سينا - روسيا] ليست سوى السياسيين الفاعلين: الفريسيين لصندوق النقد الدولي: في السيطرة: من السلطة! عندما قال الروس "أن الدفاع الصاروخي:" الدرع الصاروخي "النظام, hoặc غير ذلك, فإنه لا هو, hoặc لن يكون: ضدنا" أرادوا أن يعني, يمكنك وضعه, في الحمار, aganst: للصينيين, و, ضد: لبقية العالم, بهدوء! سلاح نظام الدفاع الصاروخي: هو الضمان: عقوبة الإعدام: ضد: جميع الشعوب

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 26 minuti fa
[中国 - [支那 -

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 26 minuti fa
các chính trị gia chỉ là diễn viên người Pha-ri-si của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): là kiểm soát: quyền lực!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 28 minuti fa
[Trung Quốc - Russland] technisch, auch der Sektor tư nhân: sie können die Umlaufbahn gebracht einen Satelliten, "Piraten Killer", um anzugreifen: und zu zerstören: Alle anderen Satelliten! Sache: dass es getan, sofort werden vô trật tự! weil: ohne chết Kontrolle des Weltraums? alle konventionellen Waffen: sie sind Praktisch nutzlos! [Cina - Russland] Als chết Russen, dass das Raketenabwehrsystem: "Raketenschild" hệ thống, oder anders, ist es nicht oder werden nicht: Gegen uns! " meine sie wollten, können Sie es, trong Arsch, aganst chết chinesische, und Gegen: der Rest der Welt, leise! chết Waffe der Raketenabwehr: es ist die Garantie: ein Todesurteil: Gegen: alle Volker

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 28 minuti fa
[Trung Quốc - Rusia] técnicamente, incluso el ngành privado: pueden poner en Orbita un vệ tinh, "Killer Pirata", đoạn atacar, y destruir: los satélites de los otros! Cosa: que lo que hay que hacer, de inmediato! porque: sin el soát del Espacio bên ngoài? todas las Armas convencionales: con trai prácticamente inútiles! [Cina - Rusia] Cuando los rusos, dijo, "que la defensa de misiles:" Escudo antimisiles "del Sistema, o de lo contrario, không có es lo, o không có huyết thanh: contra nosotros" que querían decir, puedes decirlo, en el culo, aganst: para los chinos, y, en contra: con el resto del mundo, en Silencio! el Arma del Sistema de defensa de misiles: se trata de la garantía: una sentencia de Muerte: en contra: todos los pueblo

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 29 minuti fa
[Chine - Russie] techniquement, même le secteur privé: ils peuvent mettre en orbite un vệ tinh, "Killer cướp biển", d'attaquer: et détruire: tous les vệ tinh les autres! chọn: c'est que, il faut le faire, tout de phòng! parce que: sans le controle de l'espace toutes les Armes classiques: ils sont inutiles pratiquement! [Cina - Russie] Quand les Russes ont dit, "que la Défense chống tên lửa:" bouclier tên lửa "du Systeme, ou autrement, il est pas, ou ne sera pas: contre nous!" qu'ils voulaient thảm khốc, vous pouvez le mettre dans le cul, aganst: pour les Chinois, et, contre: le reste du monde, tranquillement! l'arme du Systeme de Défense chống tên lửa: c'est la garantie: tous les peuples de la peine de mort: contre:

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 30 minuti fa
[Trung Quốc - Nga] về mặt kỹ thuật, ngay cả khu vực tư nhân: họ có thể đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, "cướp biển Killer", để tấn công và tiêu diệt tất cả các vệ tinh khác! điều đó, nó có thể được thực hiện, ngay lập tức! Bởi vì: không có sự kiểm soát của không gian bên ngoài? tất cả các loại vũ khí thông thường: họ là thực tế vô dụng! [Trung Quốc - Nga] Khi người Nga cho biết, "phòng thủ tên lửa" lá chắn tên lửa "hệ thống, hoặc Nếu không, nó không phải là, hoặc sẽ không chống lại chúng ta!" họ muốn có nghĩa là, bạn có thể đặt nó trong ass, aganst Trung Quốc, và chống lại: phần còn lại của thế giới, lặng lẽ! vũ khí của hệ thống phòng thủ tên lửa: nó là sự bảo lãnh của một án tử hình cho tất cả các dân tộc

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 30 minuti fa
[Cina - Nga] tecnicamente, anche il settore Privato: si possono mettere trong Orbita un vệ tinh "Killer Pirata", mỗi attaccare: e distruggere tutti gli altri satelliti! Cosa: che deve essere fatto, immediatamente! Perche: senza il controllo dello Spazio esterno? Tutte le Armi convenzionali: sono praticamente inutili! [Cina - Nga] Quando i Russi ha detto, "che la difesa missilistica:" Sistema, o trong altro modo, không è vero, o không Sara: contro di noi "Scudo tên lửa volevano thảm khốc, si può mettere ở culo, aganst ai cinesi, e, contro: il resto del mondo, trong silenzio! l'Arma del Sistema di difesa chống tên lửa: è la garanzia di una condanna morte mỗi tutti i popoli

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 34 minuti fa
Khi người Nga nói, "phòng thủ tên lửa:" lá chắn tên lửa "hệ thống, hoặc nếu không, sẽ không chống lại chúng ta", họ muốn để có nghĩa là, bạn có thể đặt ass của bạn, người Trung Quốc, và phần còn lại của thế giới, lặng lẽ! vũ khí của hệ thống phòng thủ tên lửa: nó là sự bảo lãnh của một án tử hình cho tất cả các dân tộc

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 38 minuti fa
[Trung Quốc - Nga] về mặt kỹ thuật, thậm chí cả khu vực tư nhân: họ có thể đặt trong quỹ đạo một vệ tinh ", cướp biển Killer", để tấn công: và tiêu diệt tất cả các vệ tinh khác! điều đó, nó có thể được thực hiện, ngay lập tức! bởi vì: không có sự kiểm soát của không gian bên ngoài? tất cả các loại vũ khí thông thường: họ là thực tế vô dụng! [Cina - Nga] tecnicamente: anche dei privati: possono mettere trong Orbita, un vệ tinh: "Pirata Killer", mỗi aggredire: e distruggere, tutti gli altri satelliti! Cosa che: deve essere fatta giá vé immediatamente! Perche: senza il controllo dello Spazio cosmico? Tutte le Armi convenzionali: sono praticamente inutili!

 ALI6359 ha pubblicato un commento 42 minuti fa
Dec 31, 1969

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
2012/11/19 [chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":] Những suy nghĩ tục hóa cáo buộc truyền giáo áp đặt chân lý của họ mà không có sự tôn trọng đối với những người khác. Ngay cả trong Giáo Hội, của các chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối "dường như lây lan, dập tắt tình yêu dành cho sự thật của Chúa Kitô và sứ mệnh. Cái gọi là đức tin 'người lớn' cố gắng làm mà không có Giáo Hội và chủ nghĩa nhân đạo thực sự. Milan (AsiaNews) - Vào ngày 04 tháng 10, tôi đã tổ chức một hội nghị về các Kitô hữu bị ngược đãi ở Nigeria Hall Philharmonic trong Rovereto, Trentino (Italy), một nơi mà có mối quan hệ đặc biệt với Giáo Hội tại Nigeria. Một thành viên của khán giả cho biết, "Bạn nói rằng nhà truyền giáo mang lại sự thật của Chúa Kitô và đôi khi chết là liệt sĩ trong thế giới hiện đại, không có chân lý tuyệt đối. Tất cả mọi thứ là phép biện chứng. Mọi người có thể nói những gì họ nghĩ và thể hiện sự tôn trọng đối với những người khác ;

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
[Chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":], ông không thể áp đặt cho người khác một sự thật mà không tồn tại. Nhưng bạn truyền giáo làm chính xác điều đó "Trong thế giới tục hóa của chúng tôi, nơi nhà nước và tôn giáo riêng biệt, tôi nghĩ rằng cách suy nghĩ này là khá phổ biến. Câu trả lời của tôi là nếu không có sự thật tuyệt đối, và tất cả mọi thứ đó là tương đối và thay đổi theo thời gian, sau đó là không có Thiên Chúa mà còn có ý kiến ​​không thay đổi ở mỗi thế hệ con người đi qua. Nếu có Đức Chúa Trời, thì đó cũng là không có luật luân lý. Mọi người đều đi kèm với trật tự luân lý của mình, phù hợp với những ý tưởng và khuynh hướng riêng của mình. Cuối cùng, trong số đã được rửa tội đã đánh mất ý nghĩa của đức tin, không phải là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 'đá rắn' của Tin Mừng mà trên đó để xây dựng cuộc sống của chúng tôi.

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
Chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":] Khi tham gia trong các cuộc họp và hội nghị ở những địa điểm thế tục, nhiều hơn một lần tôi đã phải lắng nghe các câu hỏi, phản đối và dùng thử mà dàn diễn viên nghi ngờ về sứ vụ phổ quát của Giáo Hội. Ngay cả những đề nghị của đức tin trong Chúa Kitô được xem như là một cuộc tấn công vào quyền tự do của người khác. Cá nhân triệt để quy tắc văn hoá hiện đại (cá nhân tính, không phải là gia đình hoặc lợi ích chung), mà nó mang lại sự tự do của con người, là một biểu hiện của tương đối ", nhận ra không có gì là dứt khoát, lá là tiêu chí cuối cùng chỉ tự với mong muốn của nó dưới cái vẻ tự do, nó sẽ trở thành một nhà tù cho mỗi người, vì nó tách người với nhau, khóa mỗi người vào của mình của 'cái tôi', "Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói trong một bài phát biểu giáo phận Rome trong 06 tháng 6 năm 2005.

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh": Tương tự như vậy, trong thông điệp Fides et Ratio (1999, n 5), Đức Gioan Phaolô II đã viết rằng trong bối cảnh hiện nay "khác nhau các hình thức của thuyết bất khả tri và thuyết tương đối "," hợp pháp số vị trí đã mang lại một sự đa nguyên không khác biệt, dựa trên giả định rằng tất cả các vị trí có giá trị ngang nhau, đó là một trong những triệu chứng phổ biến nhất hiện nay của việc thiếu tự tin trong sự thật. " Tôi đã trích dẫn hai vị giáo hoàng nhấn mạnh khía cạnh khiêu khích nhất của năm Faith (tháng 10 năm 2012 11 - Lễ Chúa Kitô Vua năm 2013) đang được tiến hành, tức là cuộc đấu tranh chống lại "thuyết tương đối", đại diện cho cái chết của đức tin và nhiệm vụ cho các dân tộc. Đó là một cuộc đấu tranh rằng mỗi Công giáo phải thực hiện trong lương tâm của mình ngay cả trước khi mang nó trong xã hội. Nó rất dễ dàng trong thực tế, trong xã hội ngày nay, nơi mà tất cả mọi người có thể làm việc của riêng họ,

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
Chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":] nơi mà sự nguy hiểm duy nhất bị bắt phạm pháp luật và phải nộp tiền phạt, bị xét xử và bị kết án (với khoảng năm tù), rằng người Công giáo có thể phát triển một nhận thức rằng sẽ dần dần di chuyển chúng đối với thuyết tương đối. Đã bao nhiêu lần chúng tôi nghe bài phát biểu quan trọng như: "Tất cả mọi người đều hiện nó". . "Vì vậy, những gì, những gì sai với nó?" . "Tôi có lương tâm của tôi, tôi không cần Giáo Hội." . "Tôi là một người Công Giáo dành cho người lớn, không phải là một bigot". . Năm Đức Tin là ở trên tất cả là một sức hấp dẫn cho câu hỏi mình về đức tin của chúng ta, cách chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, tin chắc rằng đức tin có thể là một hút thuốc và bấc đèn nhấp nháy cũng có thể trở thành giữa trưa nắng sáng ngời, mang lại sự ấm áp và niềm vui cuộc sống, dễ dàng thông qua vào những người khác. Có tiêu đề 'tân phúc âm hóa cho việc truyền đức tin Kitô giáo,

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Chiến thắng của Satan IMF: 666 giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":] Thượng Hội Đồng Giám mục đã diễn ra tại Vatican vào ngày 07-28 tháng 10 thể hiện một cam kết của toàn thể Giáo Hội và tất cả các tín hữu trong Chúa Kitô . Cho điều này là, đức tin phải được đầy đủ kinh nghiệm và dẫn đến một cuộc sống thật sự Kitô giáo làm chứng cho chân lý của Chúa Kitô. Tất cả những người được rửa tội là những nhà truyền giáo đầu tiên của đức tin. Sống trong thế giới mà không là của thế giới, họ thấy làm thế nào đức tin có kinh nghiệm trong các tình huống kinh nghiệm tất cả mọi người là một nguồn của niềm vui, thanh thản và hy vọng, một tăng trong cuộc sống. Để đánh bại tương đối, chúng ta phải bắt đầu với sự trở lại của một đức tin thuyết phục. Một vài ngày trước khi ông trở thành Giáo hoàng Benedict XVI, Card Ratzinger nói trong Pontifice Missa pro eligendo ngày 18 tháng 4 năm 2005, dự đoán các đặc điểm của triều đại giáo hoàng,

allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 2 minuti fa
Bu ilgi, ben var: Senin hayatını kurtarmak için: suçluların: hepiniz gibi? Eğer çok ciddi, Tanrı'nın Krallığı'nın egemenliğine ihanet etmişlerdir: böylece: çünkü unius REI olmayı hiç ilgi var, doğrusu ben hepiniz zarar yapmak için korkunç bir şekilde düşünmeye gidiyorum! che interesse, io ho: Bir salvare le vostre vite: di criminali? quindi: io non ho nessun interesse: Bir diventare unius REI, piuttosto: io vado pensando: Reklam un modo terribile di poter ücreti: del erkek a tutti voi, perché: voi avete tradito: la sovranità del Regno di Dio, modo molto yılında mezar!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 4 minuti fa
Tanrı bir uzaylı saldırısı sağlayacak IF, suçluları cezalandırmak? Bu olmalıdır, ancak, cristianesino modernizmin bir sonucu tahrip veya zarar görmüş sadece durumda! SE Dio Vorra permettere un attacco alieno, başına punire i criminali? questo potrebbe Avvenire, soltanto güvercin il cristianesino è stato distrutto o danneggiato bir causa del modernismo!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 7 minuti fa
19/11/12 Emma Müller: 666 Kİ: "başıma bir ordu Im affetmedim ben unutma beni bekliyorlar 22 Aralık 2012 geliyor - CEVAP --- MY LOVE, yapmanız Çünkü..... ? beni affetmeni istemiyorum Sana ne yaptım Şeytan sana tecavüz: Yalnızca MY LOVE, beni affetmeni istemiyorum çünkü ben sana ne yaptım Şeytan sizi tecavüze:? Yalnızca

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 17 minuti fa
возможно Alien Attack: от нашей планеты? Невозможно в течение ближайших 50 лет, потому как, если я жив, или, я мертв, я могу контролировать это явление! пока христиане могут молиться, и не было: поврежден: в своей вере трансцендентное? их народы будут защищены!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 17 minuti fa
[Cina - Россия] политиков просто актеры: фарисеи МВФ: все под контролем: власти! Когда русские сказал, "что противоракетная оборона:" противоракетного щита "системы, или в противном случае, оно не является, и не будет: не против нас" они хотели иметь в виду, вы можете положить его в задницу, aganst: на китайском, и против: в остальном мире, тихо Оружие системы противоракетной обороны: это гарантия: смертного приговора: против: все народы.

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 20 minuti fa
적 킬러 ', 공격: 및 파괴: 다른 모든 위성! 문제: 이 즉시 처리 할 수 ​​있다고! 이유: 우주 의 통제 없이? 모든 재래식 무기: 그들이 거의 쓸모 없는 녀석! [Cina - 러시아] 정치인 단지 배우 입니다 IMF 의 바리새 파 사람들 은: 제어 위치: 힘! 미사일 방패 "그렇지 않으면 시스템, 또는 그게 하지 않았 거나 될 것 입니다: 우리 의 적" 러시아 는 "미사일 방어 는 말했습니다," 때 그들은 말 은 하고 싶어, 당신 은 엉덩이 에, aganst 그것을 넣을 수: 중국어, 에 대한 에: 세계 의 나머지 에, 조용히 미사일 방어 시스템 의 무기: 사형 선고 의: 그것이 보장 에 대한: 모든 사람들

 bethie1116 ha pubblicato un commento 20 minuti fa
yeşil gün sizin için düştü

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 22 minuti fa
olası bir uzaylı saldırısı: Gezegenimizin? ikisi, eğer, ben hayatta ya, ben öldüm, ben bu fenomen kontrol nedeniyle, önümüzdeki 50 yıl için imkansız! kadar Hıristiyanlar dua edebiliriz: ve olmamıştır: bozuk: kendi niyetle aşkın? kendi milletlerini korunacaktır! un possibile attacco alieno: del nostro pianeta? è impossibile: per i prossimi 50 anni, perché, sia da in vivo, che o da morto, io controllo questo fenomeno! finchè i Cristiani potranno pregare? le loro Nazioni saranno protette!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 25 minuti fa
[الصين - روسيا] من الناحية الفنية, حتى القطاع الخاص: أنها يمكن أن تضع في المدار قمرا صناعيا, "القاتل القراصنة", لمهاجمة: تدمير و: جميع الأقمار الصناعية الآخر! شيء آخر: أنه لا بد من القيام به, وعلى الفور! للأسباب التالية: من دون السيطرة على الفضاء الخارجي? جميع الأسلحة التقليدية: فهي غير مجدية من الناحية العملية!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 25 minuti fa
[سينا - روسيا] ليست سوى السياسيين الفاعلين: الفريسيين لصندوق النقد الدولي: في السيطرة: من السلطة! عندما قال الروس, "أن الدفاع الصاروخي:" الدرع الصاروخي "النظام, أو غير ذلك, فإنه لا هو, أو لن يكون:! ضدنا" أرادوا أن يعني, يمكنك وضعه, في الحمار, aganst: للصينيين, و, ضد: لبقية العالم, بهدوء! سلاح نظام الدفاع الصاروخي: هو الضمان: عقوبة الإعدام: ضد: جميع الشعوب

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 26 minuti fa
[中国 - [支那 -

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 26 minuti fa
politikacılar sadece aktörler: IMF Ferisiler: kontrolü bulunmaktadır: güç!

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 28 minuti fa
[Çin - Russland] technisch, der Özel Sektor auch: sie die Umlaufbahn gebracht einen Satelliten yılında können, "Piraten Killer", um anzugreifen: und zu zerstören: Alle anderen Satelliten! Sache: dass es getan, sofort werden muss! weil: ohne die Kontrolle des Weltraums? alle konventionellen Waffen: sie sind praktisch nutzlos! [Cina - Russland] Als die Russen, "das Raketenabwehrsystem dass:" Raketenschild "-Sistemi, oder anders, ist es nicht oder werden nicht: gegen uns!" sie wollten meine, Arsch, aganst yılında, Sie es können: die chinesische, und gegen: der istirahat der Welt, leise! es ist die Garantie: ein Todesurteil: gegen: alle Völker Waffe der Raketenabwehr ölmek

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 28 minuti fa
[Çin - Rusya] técnicamente, incluso el sektörü privado: pueden poner tr orbita un Satelite, "Katil pirata", para atacar, y destruir: los Satelites de los otros! cosa: que lo que hay que hacer, de inmediato! porque: sin el kontrolü del espacio exterior? todas las armas convencionales: oğlum Practicamente inútiles! [Cina - Rusya] Cuando los rusos, dijo, "que la defensa de misiles:" Esküdosu ​​antimisiles "! Del sistema, o de lo contrariosu, no lo es, o hiçbir será: kontra nosotros" que querían decir, puedes decirlo, en el culo, aganst: para los chinos, y tr kontra: con el resto del mundo, en silencio! El arma del sistema de defensa de misiles: se trata de la GARANTÍA: una sentencia de muerte: tr kontra: todos los pueblos

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 29 minuti fa
[Chine - Russie] techniquement, même le secteur privé: ils peuvent mettre tr orbite un uydu, "Katil korsan", d'attaquer: et détruire: tous les uydular les autres! seçti: c'est que, il faut le faire, tout de suite! Parce que: sans le contrôle de l'espace? toutes les armes Classiques: ils sont pratiquement inutiles! [Cina - Russie] Quand les, "que la défense füze:" ont dit Russes bouclier antimisil "du Systeme, ou autrement, il est pas, ou ne sera pas: contre nous!" qu'ils voulaient korkunç, vous Pouvez le mettre dans le cul, aganst: pour les Chinois, et, contre: le reste du monde, tranquillement! l'arme du Système de défense füze: c'est la garantie: de la peine de mort: contre: tous les peuples

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 30 minuti fa
[Çin - Rusya] teknik, hatta özel sektör: ve tüm diğer uydular yok: saldırmak için, yörünge, "korsan Killer" bir uydu koyabilirsiniz! şey:, hemen yapılması gerektiğini! Çünkü: uzayın kontrolü olmadan? bütün konvansiyonel silahlar: onlar hemen işe yaramaz! [Çin - Rusya] Ruslar dedi, füze kalkanı "sistemi veya Aksi takdirde, değil mi, ya da olmayacaktır: bize karşı!" "Füze savunma olduğunu" onlar demek istedim, Çin, ve, karşı hiç aganst, eşek koyabilirsiniz: dünyanın geri kalanına, sessizce! füze savunma sistemi silahı: tüm halklar için bir ölüm cezası garantisi

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 30 minuti fa
[Cina - Rusya] tecnicamente, anche il Settore privato: orbita un uydu si possono mettere "Killer pirata", attaccare başına: E distruggere tutti gli altri satelliti! cosa: che deve essere fatto, immediatamente! perché: senza il controllo dello spazio esterno? tutte le armi convenzionali: sono praticamente inutili! [Cina - Rusya] Quando i russi ha detto, "che la Difesa missilistica:" "! Sistema, altro modo o, non è vero, o sigara sarà: contro di noi" scudo antimisil volevano korkunç, si può culo içinde mettere, aganst ai cinesi, e contro: il resto del mondo, silenzio içinde! l'arma del sistema di Difesa füze: è la garanzia di una condanna bir morte per tutti i Popoli

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 34 minuti fa
Füze kalkanı: Ruslar "füze ​​savunma olduğunu", derken "Aksi halde sistem, ya da olmaz ise:! Bize karşı" onlar demek istedim, sen geri kalanı için, Çince, kıçını koymak ve olabilir dünya, sessizce! füze savunma sistemi silahı: tüm halklar için bir ölüm cezası garantisi

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 38 minuti fa
[Çin - Rusya] teknik, hatta özel sektör: onlar yörüngeye bir uydu koyabilirsiniz, "korsan Killer", saldırı: ve tüm diğer uydular yok! şey:, hemen yapılması gerektiğini! çünkü: uzayın kontrolü olmadan? bütün konvansiyonel silahlar: onlar hemen işe yaramaz! [Cina - Rusya] tecnicamente: anche dei özelleştirmeci: orbita, un uydu possono mettere: aggredire başına "pirata Killer",: e distruggere, tutti gli altri satelliti! cosa che: deve essere fatta ücret immediatamente! perché: senza il controllo dello spazio Cosmico? tutte le armi convenzionali: sono praticamente inutili!

 ALI6359 ha pubblicato un commento 42 minuti fa
, 1969 31 Aralık

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
2012/11/19 [satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] laikleştirilmiştir zihniyet başkalarına saygı olmadan gerçeği heybetli misyonerler suçluyor. Hatta Kilise içinde 'görecelilik diktatörlüğü' İsa ve misyonu gerçeği sevgi söndürme, yayıldığı görülmektedir. Bir sözde 'yetişkin' inanç Kilisesi ve gerçek hümanizm olmadan yapmaya çalışır. Milano (AsiaNews) - 4 Ekim'de, Rovereto Filarmoni Salonu, Trentino (İtalya), Nijerya'da Kilise ile özel ilişkisi olan bir yerde Nijerya'da zulüm Hıristiyanlar konulu bir konferans düzenledi. Izleyici bir üyesi Siz Mesih'in gerçeği getirmek ve bazen şehit olarak ölmek olduğunu misyonerlerin söylüyorlar "dedi. Ancak modern dünyada, mutlak hakikat yoktur. Herşey diyalektiktir. İnsanlar onların ne düşündüğünü söylemek ve başkalarına saygı göstermek ;

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
[Satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] o diğerleri üzerinde var olmayan bir gerçeği empoze edemez. Ama misyonerlerin tam olarak yapmak. "Bizim laikleştirilmiştir dünyasında din ve devletin ayrı nerede, ben bu düşünce oldukça yaygın olduğunu düşünüyorum. Benim cevabım olduğunu orada hiçbir mutlak Hakikat ise ve her şeyin göreceli olduğunu ve bir zamanla değişen, daha sonra kimin görüşler her geçen insan neslinin de değişmeyen kalır Tanrı yoktur. Tanrı yoktur, o zaman da hiçbir ahlaki yasa yoktur. Herkes kendi fikir ve eğilimlerine uygun olarak, onun ahlaki düzen ile çıkageldi. Son olarak, inanç duygularını kaybettiği vaftiz ettirmek için, hatta İsa Mesih'in Oğlu iman yoktur Allah-'katı kaya' hayatımızı inşa etmek için İncil'i.

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 44 minuti fa
[Satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] toplantı ve konferanslara laik mekanlarda, bir kere ben soru, itirazlarını dinlemek zorunda daha fazla ve görüşler katıldığınız zaman o döküm Kilise evrensel misyonu şüpheler. Hatta Mesih'e iman teklifin diğer insanların özgürlüğüne karşı bir saldırı olarak görülüyor. Insan özgürlüğüne getirdiği modern kültürün (bireyler sayımı değil, aile ya da ortak iyi), yöneten radikal bireyciliği kesin olarak hiçbir fark, yalnızca kendini en yüksek kriter olarak bırakır, "görecelilik bir ifadesidir o kendi 'ego' içine her kişi kilitleme, birbirlerinden insanlar ayırır yönelik arzuları ile. Ve özgürlük görünüş altında, her biri için bir hapishane olur, "Benedict XVI Roma piskoposluk bir konuşmasında 6 Haziran 2005 yılında.

allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 2 secondi fa
dass das Interesse, ich habe: um euer Leben zu retten: der Verbrecher: wie du alles? also: ich habe kein Interesse daran unius REI, sondern ich werde denken, eine schreckliche Art und Weise zu schaden, euch alle zu tun, weil: Sie, die Souveränität des Reiches Gottes verraten haben, in einer sehr ernst! che interesse, io ho: a salvare le Vostre vite: di criminali? quindi: io non ho nessun interesse: a diventare Unius REI, piuttosto: io vado pensando: ad un modo terribile di poter Tarif: del male a tutti voi, perché: voi avete tradito: la sovranità del Regno di Dio, in modo molto Grab!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 4 minuti fa
Wenn Gott ein Alien Angriff ermöglichen wird, zu bestrafen Kriminelle? dies sollte, nur dann der Fall, wo der einzige cristianesino zerstört worden ist oder als Ergebnis der Moderne beschädigt! SE Dio Vorra permettere un attacco alieno pro punire i criminali? questo potrebbe Avvenire, soltanto dove il cristianesino è stato distrutto o danneggiato a causa del modernismo!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 7 minuti fa
19/11/12 Emma Müller: 666 sagte: "Im Heer ganz allein Ich weiß nicht verzeihen Ich vergesse nicht Erwarten Sie mich 22. Dezember 2012 kommt - ANTWORT --- Meine Liebe, denn Sie tun..... ? nicht wollen, mir zu verzeihen ich, was habe ich dir getan Satan dich vergewaltigt: Nur MY LOVE, weil Sie nicht wollen, mir zu verzeihen ich, was habe ich dir getan Satan vergewaltigt Sie:? nur

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 17 minuti fa
возможно Alien Attack: от нашей планеты? Невозможно в течение ближайших 50 лет, потому как, если я жив, или, я мертв, я могу контролировать это явление! пока христиане могут молиться, и не было: поврежден: в своей вере трансцендентное? их народы будут защищены!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 17 minuti fa
[Cina - Россия] политиков просто актеры: фарисеи МВФ: все под контролем: власти! Когда русские сказал "что противоракетная оборона:" противоракетного щита "системы, или в противном случае, оно не является, и не будет: не против нас" они хотели иметь в виду, вы можете положить его в задницу, aganst: на китайском, и против: в остальном мире, тихо Оружие системы противоракетной обороны: это гарантия: смертного приговора: против: все народы.

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 20 minuti fa
적 킬러 ', 공격: 및 파괴: 다른 모든 위성! 문제: 이 즉시 처리 할 수 ​​있다고! 이유: 우주 의 통제 없이? 모든 재래식 무기: 그들이 거의 쓸모 없는 녀석! [Cina - 러시아] 정치인 단지 배우 입니다 IWF 의 바리새 파 사람들 은: 제어 위치: 힘! 미사일 방패 "그렇지 않으면 시스템, 또는 그게 하지 않았 거나 될 것 입니다: 우리 의 적" 러시아 는 "미사일 방어 는 말했습니다" 때 그들은 말 은 하고 싶어, 당신 은 엉덩이 에, aganst 그것을 넣을 수: 중국어,, 에 대한 에: 세계 의 나머지 에, 조용히 미사일 방어 시스템 의 무기: 사형 선고 의: 그것이 보장 에 대한: 모든 사람들

 bethie1116 ha Pubblicato un commento 20 minuti fa
green day fielen für Sie

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 22 minuti fa
eine mögliche Alien-Angriff: der unseres Planeten? ist unmöglich für die nächsten 50 Jahre, denn beide, wenn ich lebendig oder ich tot, ich kontrolliere dieses Phänomen! bis Christen beten können: und nicht in: corrupt: in ihrem Glauben transzendenten? ihre Nationen geschützt werden! un possibile attacco alieno: del nostro pianeta? è impossibile: per i prossimi 50 anni, perché, sia da vivo, che o da morto, io controllo questo fenomeno! finche i cristiani potranno pregare? le loro nazioni saranno protette!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 25 minuti fa
[الصين - روسيا] من الناحية الفنية, حتى القطاع الخاص: أنها يمكن أن تضع في المدار قمرا صناعيا "القاتل القراصنة", لمهاجمة: تدمير و: جميع الأقمار الصناعية الآخر! شيء آخر: أنه لا بد من القيام به, وعلى الفور! للأسباب التالية: من دون السيطرة على الفضاء الخارجي? جميع الأسلحة التقليدية: فهي غير مجدية من الناحية العملية!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 25 minuti fa
[سينا - روسيا] ليست سوى السياسيين الفاعلين: الفريسيين لصندوق النقد الدولي: في السيطرة: من السلطة! عندما قال الروس "أن الدفاع الصاروخي:" الدرع الصاروخي "النظام, أو غير ذلك, فإنه لا هو, أو لن يكون: ضدنا" أرادوا أن يعني, يمكنك وضعه, في الحمار, aganst: للصينيين, و, ضد: لبقية العالم, بهدوء! سلاح نظام الدفاع الصاروخي: هو الضمان: عقوبة الإعدام: ضد: جميع الشعوب

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 26 minuti fa
[中国 - [支那 -

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 26 minuti fa
Politiker sind nur Schauspieler: die Pharisäer des IWF: die Kontrolle: der Macht!

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 28 minuti fa
[China - Russland] technisch, Auch der Private Sektor: SIE in Würfel Umlaufbahn gebracht Éinen Satelliten can, "Piraten Killer", um anzugreifen: und zu Zerstören: Alle Anderen Satelliten! Sache: dass es Getan, sofort Werden Durcheinander! Weil: ohne sterben kontrolle des Weltraums? alle konventionellen Waffen: Sie sind praktisch Nutzlos! [Cina - Russland] Alsen sterben Russen, "that the Raketenabwehrsystem:" Raketenschild "-System, oder anders, IST es Nicht oder Werden nicht: gegen uns!" SIE wollten meine, can SIE es, in Arsch, aganst: die chinesische, und gegen: der Ruhe der Welt, leise! sterben Waffe der Raketenabwehr: es IST sterben Garantie: ein Todesurteil: gegen: alle Völker

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 28 minuti fa
[China - Rusia] técnicamente, incluso el Sektor privado: pueden poner en Órbita un satélite, "Killer pirata", para atacar, y destruir: los Satélites de los otros! cosa: que lo que hay que hacer, de inmediato! porque: sin el Control del espacio außen? todas las Armas convencionales: son prácticamente inutiles! [Cina - Rusia] Cuando los rusos, dijo, "que la Defensa de misiles:" Escudo antimisiles! "Del sistema, o de lo contrario, no lo es, o nein Sera: contra nosotros" que querían decir, puedes decirlo, en el culo, aganst: para los Chinos, y, en contra: con el resto del mundo, en silencio! el arma del sistema de Defensa de misiles: se trata de la garantía: una sentencia de muerte: en contra: todos los Pueblos

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 29 minuti fa
[Chine - Russie] techniquement, même le secteur privé: ils peuvent mettre en orbite un Satellit, "Killer Piraten", d'attaquer: et détruire: tous les-Satelliten les autres! gewählt: c'est que, il faut le faire, tout de suite! parce que: sans le contrôle de l'espace? toutes les armes classiques: ils sont pratiquement inutiles! [Cina - Russie] Quand les Russes ont dit, "que la défense Anti-Raketen:" bouclier antimissile "du système, ou autrement, il est pas, ou ne sera pas: contre nous!" qu'ils voulaient dire, vous pouvez le mettre dans le cul, aganst: pour les Chinois, et, contre: le reste du monde, tranquillement! l'arme du système de défense Anti-Raketen: c'est la garantie: de la peine de mort: contre: tous les peuples

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 30 minuti fa
[China - Russland] technisch, auch der private Sektor: Sie können einen Satelliten in der Umlaufbahn, "Piraten Killer" setzen, um anzugreifen: und zerstören alle anderen Satelliten! Sache: dass es getan, sofort werden muss! Denn: ohne die Kontrolle des Weltraums? alle konventionellen Waffen: sie sind praktisch nutzlos! [China - Russland] Als die Russen sagte, "dass die Raketenabwehr" Raketenschild "-System, oder sonst ist es nicht, oder nicht sein: gegen uns!" sie bedeuten wollte, können Sie es in Arsch setzen, aganst der chinesischen und gegen: mit dem Rest der Welt, leise! die Waffe der Raketenabwehr: es ist die Garantie für ein Todesurteil für alle Völker

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 30 minuti fa
[Cina - Russland] tecnicamente, anche il settore privato: si possono mettere in Orbita un Satelliten "Killer pirata", pro attaccare: E distruggere tutti gli altri satelliti! cosa: che Ent essere fatto, immediatamente! perché: senza il controllo dello spazio esterno? tutte le armi convenzionali: sono praticamente inutili! [Cina - Russland] Quando i russi ha detto, "che la difesa missilistica:" "! Sistema, o in altro modo non è vero, o non Sara: contro di noi" scudo antimissile volevano dire, si può mettere in culo, aganst ai cinesi, e, contro: il resto del mondo, in silenzio! l'arma del sistema di difesa Anti-Raketen: è la garanzia di una condanna a morte per tutti i popoli

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 34 minuti fa
Als die Russen, sagte, "dass das Raketenabwehrsystem:" Raketenschild "-System, oder nicht, wird nicht: gegen uns" sie bedeuten wollte, kannst du deinen Arsch, den Chinesen, und für den Rest die Welt, ruhig! die Waffe der Raketenabwehr: es ist die Garantie für ein Todesurteil für alle Völker

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 38 minuti fa
[China - Russland] technisch, auch der private Sektor: sie können in die Umlaufbahn gebracht einen Satelliten, "Piraten Killer", um anzugreifen: und zerstören alle anderen Satelliten! Sache: dass es getan, sofort werden muss! weil: ohne die Kontrolle des Weltraums? alle konventionellen Waffen: sie sind praktisch nutzlos! [Cina - Russland] tecnicamente: anche dei privati: possono mettere in Orbita, un Satellit: "pirata Killer", pro aggredire: E distruggere, tutti gli altri satelliti! cosa che: Ent essere fatta Tarif immediatamente! perché: senza il controllo dello spazio cosmico? tutte le armi convenzionali: sono praticamente inutili!

 ALI6359 ha Pubblicato un commento 42 minuti fa
31. Dezember 1969

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 44 minuti fa
2012.11.19 [Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":] Die säkularisierten Mentalität Missionare imposanten ihre Wahrheit wirft, ohne Respekt für andere. Auch innerhalb der Kirche, erscheint die "Diktatur des Relativismus" zu verbreiten, Löschen Liebe für die Wahrheit Christi und Mission. Ein sogenannter "erwachsene" Glauben versucht, ohne Kirche und wahren Humanismus zu tun. Mailand (AsiaNews) - Am 4. Oktober, hielt ich eine Konferenz über die verfolgten Christen in Nigeria in der Philharmonie in Rovereto, Trentino (Italien), ein Ort, der besondere Beziehung mit der Kirche in Nigeria hat. Ein Mitglied des Publikums sagte: "Sie sagen, dass die Missionare bringen die Wahrheit Christi und manchmal als Märtyrer sterben. Aber in der modernen Welt gibt es keine absolute Wahrheit. Alles ist Dialektik. Die Leute können sagen, was sie denken und zeigen Respekt für andere ;

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 44 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":] kann er nicht anderen aufzuzwingen eine Wahrheit, die nicht existiert. Aber du Missionare genau das tun. "In unserer säkularisierten Welt, wo Staat und Religion getrennt sind, ich denke, dass diese Denkweise sehr verbreitet ist. Meine Antwort darauf ist, dass wenn es keine absolute Wahrheit, und dass alles relativ ist und Veränderungen im Laufe der Zeit, dann gibt es keinen Gott gibt, deren Meinungen bleiben bei jedem passierenden menschlichen Generation unveränderlich. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch kein moralisches Gesetz. Jeder kommt mit seiner moralischen Ordnung, in Übereinstimmung mit seinen eigenen Ideen und Tendenzen. Schließlich unter den Getauften, die ihren Sinn für den Glauben verloren, es ist noch nicht einmal der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der "Fels" des Evangeliums, auf dem unser Leben bauen.

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 44 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":] Bei der Teilnahme an Tagungen und Konferenzen in säkularen Locations, mehr als einmal habe ich auf Fragen, Einwände zu hören und Meinungen, die Besetzung Zweifel an der universalen Sendung der Kirche. Auch der Vorschlag des Glaubens an Christus als ein Angriff gegen andere Menschen die Freiheit gesehen. Die radikalen Individualismus, die moderne Kultur (Individuen zählen, nicht die Familie oder das Gemeinwohl), die es bringt die menschliche Freiheit, Regeln ist ein Ausdruck des "Relativismus, die nichts als definitiv anerkennt, und als letzten Maßstab nur das eigene mit seinen Wünschen. Und unter dem Anschein der Freiheit es ein Gefängnis für jeden wird, für die es die Menschen voneinander trennt, Sperren jede Person in seinem eigenen "Ich", "Benedikt XVI sagte in einer Rede vor der Diözese Rom in 6 Juni 2005.

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 45 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":] Auch in seiner Enzyklika Fides et Ratio (. 1999, n = 5), schrieb Johannes Paul II., dass mitten in der heutigen "anders Formen des Agnostizismus und des Relativismus, "a" legitime Pluralität von Positionen hat zu einem indifferenten Pluralismus ergab, basierend auf der Annahme, dass alle Positionen gleichermaßen gültig, das ist heute eine der am weitesten verbreiteten Symptome der Mangel an Vertrauen in Wahrheit sind. " Ich habe die letzten beiden Päpste angeführt, um die spannendsten Aspekt der Jahr des Glaubens (11. Oktober 2012 - Feast of Christ the King 2013) betonen, die derzeit im Gange ist, dh der Kampf gegen den "Relativismus", die den Tod des Glaubens darstellt und die Mission zu den Nationen. Es ist ein Kampf, dass jeder katholische durchführen muss in seinem Gewissen, noch bevor seine Durchführung in der Gesellschaft. Es ist einfach in der Tat in der heutigen Gesellschaft, wo jeder sein eigenes Ding machen kann,

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 45 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":], wo die einzige Gefahr, erwischt das Gesetz zu brechen und mit Geldbußen zu zahlen, vor Gericht stehen und gehen verurteilt werden (vielleicht mit Jahre Gefängnis), dass Katholiken entwickeln könnte eine Denkweise, die sich allmählich bewegen sie in Richtung Relativismus. Wie oft haben wir bedeutende Bemerkungen wie zu hören: "Jeder tut es." . "So was, was ist los mit ihm?" . "Ich habe mein Gewissen, ich brauche nicht die Kirche." . "Ich bin ein Erwachsener katholisch, nicht bigott." . Das Jahr der Glaube ist vor allem ein Appell an uns über unseren Glauben zu hinterfragen, unsere Art des Seins Jünger Christi, davon überzeugt, dass der Glaube, ein Raucher-und Flackern Docht kann, kann auch die Mittagssonne, die hell leuchtet werden, bringen Wärme und Freude zum Leben, leicht an andere weitergegeben. Mit dem Titel "Die Neuevangelisierung für die Übertragung des christlichen Glaubens"

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 45 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF: 666 Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":] der Bischofssynode, die im Vatikan nahm Oktober von 07 bis 28 ein Engagement verkörpert durch die ganze Kirche und alle Gläubigen in Christus . Um dies zu, muss der Glaube voll erfahrenen und führen zu einem wahrhaft christlichen Leben, das Zeugnis für die Wahrheit des Christus. Alle diejenigen, die getauft sind sind die ersten Missionare des Glaubens. Leben in der Welt, ohne der Welt, zeigen sie, wie der Glaube in Situationen jeder erlebt ist eine Quelle der Heiterkeit, Freude und Hoffnung, einen Schub im Leben erlebt. Um Relativismus besiegen, müssen wir mit einer Rückkehr zu einem überzeugten Glauben zu beginnen. Ein paar Tage, bevor er Papst Benedikt XVI wurde, sagte Ratzinger Karte in der Missa pro eligendo Pontifice am 18. April 2005 im Vorgriff auf die Züge seines Pontifikats

 allGiacintoAuriti ha Pubblicato un commento 45 minuti fa
[Triumph des Satanismus IWF 666: Synagoge sagte: VATIKAN: "Der Relativismus, der Tod des Glaubens und der Mission":]. "Heute einen klaren Glauben auf der Grundlage des Glaubensbekenntnisses der Kirche wird oft als Fundamentalismus bezeichnet Während der Relativismus, das heißt, indem man sich sein "warf hier und da, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre", scheint die einzige Haltung, die mit der modernen Zeit bewältigen können. Wir bauen eine Diktatur des Relativismus, die nicht erkennt nichts als endgültig und deren oberstes Ziel besteht ausschließlich aus das eigene Ego und Wünsche. " Aber wir "haben ein anderes Ziel: der Sohn Gottes, der wahre Mensch Er ist das Maß des wahren Humanismus Eine" erwachsene "Glaube ist nicht ein Glaube, der die Trends der Mode und der letzte Neuheit folgt; einem reifen Erwachsenen.. Glaube ist tief in der Freundschaft mit Christus verwurzelt ist. "

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] Benzer şekilde, onun tamim Fides et Oranı (. 1999, n = 5), John Paul II yazdı bugünün "farklı amid agnostisizm ve görecelik formları, pozisyon "a" meşru çoğulluğu her pozisyonda gerçeği güven eksikliği günümüzün en yaygın belirtilerden biri olan, eşit derecede geçerli olduğu varsayımına dayanarak, bir farklılaşmamış çoğulculuğa vermiştir. " Ben İnanç Yılı (11 Ekim 2012 - Mesih'in Kral 2013 Bayramı) en kışkırtıcı yönü vurgulamak için son iki papa atıf var halen devam etmektedir, inanç ölümü temsil eder "görecelilik," karşı mücadele yani ve ülkelere misyonu. Her Katolik toplumda bunu yapmadan önce bile onun vicdanında yürütmek gereken bir mücadeledir. Herkesin kendi şey yapabilirsiniz nerede, günümüz toplumunda aslında kolaydır

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] Burada tek tehlike (belki birlikte yasaları çiğnemiş ve cezaları ödemek yargılanmak ve mahkum edilmesi gitmek zorunda yakalandı ediliyor Hapisten yıl), Katolikler giderek görecelik doğru onları hareket edecek bir zihniyet gelişebilir. Biz gibi önemli notlar kaç kez duydum: "Herkes yapar bunu." . "Peki, bunun nesi var?" . "Benim vicdanım var, ben Kilisesi ihtiyacım yok." . "Ben bir yetişkin Katolik değil, bir yobaz değilim." . İnanç Yılı Mesih'in olma yolumuza, bir sigara ve titreyen fitil olabilir iman da sıcaklık ve neşe getiren, parlıyor öğle güneşinin olabildiği ikna, bizim inanç hakkında kendimizi sorgulamamız için tüm itiraz üzerindedir hayat, başkalarıyla kolayca geçtik. 'Hıristiyan inancının iletimi için yeni misyonerlik,' başlıklı

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Satanizm IMF zaferi: 666 sinagogu söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":] 07-28 Ekim tarihinde Vatikan'da gerçekleşen Piskoposluk Sinod'un Mesih'e tüm Kilisesi ve tüm inananlar tarafından bir taahhüdü temsil . Bu olabilmesi için, inanç tamamen deneyimli olması ve Mesih'in gerçeği tanıklık gerçekten Hıristiyan yaşam götürmelidir. Tüm vaftiz olanların imanın ilk misyonerler vardır. Dünya olmadan dünyada yaşamak, onlar iman durumlarda herkes deneyimlerini huzur, neşe ve umut, hayat bir destek kaynağıdır nasıl yaşadığınızı gösterir. Görecelik yenmek için, biz inanmış bir inanç bir dönüş başlamalıdır. Papa Benedict XVI oldu birkaç gün önce, Kart Ratzinger, onun papalık ve özellikleri tahmin, 18 Nisan 2005 tarihinde Missa yanlısı eligendo Pontifice dedi

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Satanizm IMF 666 zaferi: sinagog söyledi: VATİKAN: "Görelilik, inanç ve misyonu ölüm":]. Kilisesi Creed dayalı net bir niyetle sahip olduğu "Bugün sık köktendincilik gibi etiketlenmiştir görecelik Oysa ki, oneself olmak icar ', orada burada attı her öğretinin rüzgârıyla tarafından hakkında yürütülen', modern zamanların ile başa çıkabilecek tek bir tutum gibi görünüyor. Biz kesin olan ve nihai hedefi yalnızca oluflmaktad gibi bir şey tanımıyor görecelik bir diktatörlük inşa ediyoruz biri kendi ego ve arzuları var. " Ancak, "farklı bir amacı var: Tanrı'nın Oğlu, gerçek bir adam O gerçek hümanizm ölçüsüdür bir" yetişkin "iman moda trendleri ve en son yenilik izleyen bir inanç değildir; olgun bir yetişkin.. iman derinden Mesih ile dostluk yatmaktadır. "

 allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento 45 minuti fa
[Chiến thắng của Satan IMF 666: giáo đường Do Thái nói: VATICAN: "tương đối, cái chết của đức tin và sứ mệnh":]. Rằng "Hôm nay có một đức tin rõ ràng dựa trên Kinh Tin Kính của Giáo Hội thường được dán nhãn cuồng Trong khi đó, chủ nghĩa tương đối, nghĩa là, để cho mình được 'ném ở đây và ở đó, thực hiện theo chiều gió của học thuyết', có vẻ như thái độ duy nhất có thể đối phó với thời hiện đại Chúng tôi đang xây dựng một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối mà không nhận ra bất cứ điều gì dứt khoát và có mục tiêu cuối cùng bao gồm duy nhất của cái tôi của chính mình và ham muốn. " Tuy nhiên, chúng ta "có một mục tiêu khác nhau: Con Thiên Chúa, là người thật Ngài là thước đo của chủ nghĩa nhân bản đích thực Một đức tin 'người lớn' không phải là một đức tin theo xu hướng của thời trang và mới lạ mới nhất, một người trưởng thành. đức tin được bắt rễ sâu trong tình bạn với Chúa Kitô. "

Nessun commento :

Posta un commento

Im politician with a universal divine command to restore the Kingdom of Israel, to the blessing of all nations, that is why, it is called: "Kingdom of Palestine". Nations have lost their sovereignty occult powers banking seigniorage enlightened Masons Satanist are in control of history of people with Council of Foreign Relations, Bilderberg Group, Trilateral Commission. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. This place is sacred, I'm erecting the temple, for my High Priest jew! This forces your efficiency, an angel is responsible for the observance of respect, dignity and truth of all these your statements.
[satan's synagogue, Tower of Babylon, NWO, it is here] 322, IMF, 666, owl god, Baal, JaBullOn, at Bohemian Grove, masonic system 322, [how to hide a scam (which conveys the Satanic religion, for destroy human goyim, animal evolved, to exploit, all of them until death), which, is to be repeated, in new monetary cycle, for his needs, of a destructive world war? ] That, the criminals pharisees, Introduced. after have killed Jesus Christ .. is a real success for the Pharisees, Enlightened, loan sharks, who, politicians have become, all Masons [because of the theft of monetary sovereignty, all religions, all institutions, all governments are delegitimized, the people are prisoners of a Masonic conspiracy, whose real motive, is Satanism occult and real]

Archivio blog

Post più popolari

my jhwh Select 666 Country

my jhwh Select 666 Country: Select 666 Country

yitzhak kaduri

yitzhak kaduri

my jhwh Select 666 Country: Select 666 Country criminal satanic country: my jhwh

my jhwh Select 666 Country

Christus VINCIT IMPERAT REGNAI am King of Israel lorenzoJHWH
my jhwh Select 666 Country:


Come avete potuto preferire questo signoraggio - massoneria al Regno di Dio?

Ora preparatevi alle conseguenze!

tutto per Lui o contro di Lui = A e W

non dovevi odiare Gesù, lui è l'amore
my JHWH: sharia satanic and criminal country☦️burn satana ☦️shariah ☦️Allah ☦️owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA burn in Jesus's name, alleluia! drink your poison made by yourself ☦️ in Jesus's name amen ☦️alleluia ☦️ uniusrei@protonmail.com


IBAN: IT55H0760104000001016405753 bisogna passare al SIMEC,


nega il DEBITO!

I saw, God bless, good work

====================

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Christianophobia? YouTube ad policy bans keyword ‘Christian’ - Voice of Europe .. si youtube è un criminale satanista lgbt pericolosissimo!
https://voiceofeurope.com/2019/07/christianophobia-youtube-ad-policy-bans-keyword-christian/#.XTvmu9oX95A.twitter
#lgbt pericolosissimoAdesso preparatevi alle conseguenze!

il SIMEC è la risposta dei Comuni alla disperazione

domande alle quali non aveva mai risposto nessuno: moneta, credito, usurocrazia e valore indotto.

Giacinto, dal Cuore di Dio prega per noi!

Giacinto è nella comunione dei Santi!
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:

my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

i am Unius REI in kingdom of Palestine


http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.it/
http://pensiero-e-azione.blogspot.it/
http://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/
http://satan-is-faggot.blogspot.it/
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.it/
http://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.it/
http://lorenzoallah.blogspot.it/
http://allgiacintoauriti.blogspot.it/
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.it/
http://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.it/
http://morte-prematura.blogspot.it/
http://hellxdespairxdestruction.blogspot.it/
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.it/
http://www.webalice.it/looooo/
http://web.tiscali.it/martiri/
http://metafisica.altervista.org
http://fedele.altervista.org
my jhwh Select 666 Country:
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:


https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion

dove il demonio si chiama Allah
Afghanistan
Algeria
Argentina
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Bhutan
Bolivia
Brunei
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
China
Colombia
Comoros
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Honduras
India
Indonesia
International
Iran
Iraq
Israel
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Mexico
Moldova
Morocco
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
North Korea
Oman
Pakistan
Palestinian Territories
Peru
Philippines
Qatar
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Somalia
South Korea
South Sudan
Sri Lanka
Sudan
Syria
Tajikistan
Tanzania
The Gambia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen


non è facile giudicare un Papa
lug 24 (1)
=========

Avete preferito questo al Regno di Dio

Ora preparatevi a subirne le conseguenze
=============

Apocalisse 13:16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte;

Apocalisse 13:17 e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.

Apocalisse 13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.

===============
Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!"

"nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!

è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender Sodoma lgbt della teosofia satanica massimalismo e plagio e corruzione dei nostri figli.

http://it.aleteia.org/2015/09/07/%e2%80%8egenderrevolution-il-video-inchiesta-sullideologia-gender/

Cosa è il gender e come si è infiltrato nelle scuole italiane

===========
===========

twitter mi ha espulso dal server definitivamente

per futili motivi cioè non avrei dovuto scrivere:


#PDerattizzato

UniusREI kingdom
progetto politico per il Regno di Israele Atti 1,6

==========

================


fedele250660@gmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/comment

uniusrei@protonmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753


===============
bisogna passare al SIMEC, nega il DEBITO! I saw, God bless, good worknoahnephilim.altervista.org

la shariah della lega araba è il mandante! #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale. I sopravvissuti sono tutti in fuga. Altri attacchi a Bantagafo e Bambari

ACS-Italia‏ @acs_italia

Breaking news e aggiornamento dal #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale (non si sa se ferito o per sicurezza).

I sopravvissuti sono tutti in fuga. Non è attacco isolato perché è concetato dai servizi segreti della LEGA ARABA che ha deciso di sterminare i cristiani ovuenque è possibile farlo.

Altri attacchi a Bantagafo e Bambari!

tradimento signoraggio bancario 322 massoneria 666poteri occulti: alto tradimento dei popoli: NWO

BEVI TU STESSO I TUOI VELENIDRINK YOUR POISONS MADE BY YOURSELF

grazie politici massoni

grazie finanza del signoraggio bancario


===============

⦁ https://160000christianmartyrs.blogspot.com/

⦁ https://666seignioragebanking.blogspot.com/

⦁ https://accolitato.blogspot.com/

⦁ https://allchristianmartyr.blogspot.com/

⦁ https://allgiacintoauriti.blogspot.com/

⦁ https://auriti.blogspot.com/

⦁ https://blasphemy-shariah-genocide.blogspot.com/

⦁ https://cambiaregistro.blogspot.com/

⦁ https://censoredrevolution.blogspot.com

⦁ https://ciakillyoutubeximf.blogspot.com/

⦁ https://corano666talmud.blogspot.com/

⦁ https://corpodicristo.blogspot.com/

⦁ https://creationreal.blogspot.com

⦁ https://dirittoxlaxvita.blogspot.com/

⦁ https://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.com/

⦁ https://donbass-libero.blogspot.com/

⦁ https://eterna-legge-universale.blogspot.com/

⦁ https://evolutionxtalmud.blogspot.com/

⦁ https://fag322nato666gender.blogspot.com/

⦁ http://fedxdieximfxsynagoga666.blogspot.com

⦁ https://fed-hitler-isis-sharia-nwo-satana.blogspot.com/

⦁ http://forzearmate.blogspot.com

⦁ http://friendxkinguniusrei.blogspot.com

⦁ http://gendermammapapa.blogspot.com

⦁ http://gezabeleelisabettaqueen.blogspot.com

⦁ http://gmos-ai.blogspot.com

⦁ https://guerraimfnucleare.blogspot.com/

⦁ http://hellxdespairxdestruction.blogspot.com

⦁ http://humanumgenus.blogspot.com

⦁ http://ilcomandamento.blogspot.com

⦁ http://illuminatidemoplutogiudaicomassone.blogspot.com

⦁ http://imf666killyouxtubexstopme.blogspot.com

⦁ http://immagini-parlanti.blogspot.com

⦁ http://inzivosi-lurdacchioni.blogspot.com

⦁ http://israeljhwh.blogspot.com

⦁ https://jhwh1osannauniusrei3.blogspot.com/

⦁ https://jhwhinri.blogspot.com/

⦁ http://jhwhisrael.blogspot.com

⦁ http://jhwhpantocrator.blogspot.com

⦁ http://jhwhxallahxbrama.blogspot.com

⦁ http://yerushalayim-jerusalem.blogspot.com

⦁ http://yeshua-ha-mashiach-notzri.blogspot.com

⦁ http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.com

⦁ http://king-of-kings4justice.blogspot.com

⦁ http://king888kings.blogspot.com

⦁ http://kingdominusuniusrei.blogspot.com

⦁ https://kingdomxuniusrei.blogspot.com

⦁ http://kingdomofjhwh.blogspot.com

⦁ http://kingxkingdom.blogspot.com

⦁ http://legaisisaraba.blogspot.com

⦁ http://lorenzoallah.blogspot.com

⦁ http://lorenzojhwh.blogspot.com

⦁ http://lorenzo123579.blogspot.com

⦁ http://lucertole-sudditi.blogspot.com

⦁ http://messiajesus.blogspot.com

⦁ http://monarchiabancaria.blogspot.com

⦁ http://morte-prematura.blogspot.com

⦁ http://nazioni.blogspot.com

⦁ http://nessunouniusrei.blogspot.com

⦁ http://newworldorder-nuovo.blogspot.com

⦁ https://noah-ararat.blogspot.com/

⦁ http://ordinemondiale.blogspot.com

⦁ http://pensiero-e-azione.blogspot.com

⦁ https://regno666unitonwo.blogspot.com/

⦁ http://revenge-yitzhak-kaduri.blogspot.com

⦁ http://rivoluzione-culturale.blogspot.com

⦁ http://satan-is-faggot.blogspot.com

⦁ http://satanici.blogspot.com

⦁ https://satanism-sharia-imperialism.blogspot.com

⦁ http://satanqueenfagot.blogspot.com

⦁ http://shalomgerusalemme.blogspot.com

⦁ http://shoahtolosavsimfnazi.blogspot.com

⦁ http://signoraggio-spa.blogspot.com

⦁ http://signoraggiomondiale.blogspot.com

⦁ https://simec-aurito.blogspot.com/

⦁ http://sonosatanici.blogspot.com

⦁ http://spadadoppiotaglio.blogspot.com

⦁ http://stellamarisdefinibusterrae.blogspot.com

⦁ http://stopyoutubegooglepornsatan.blogspot.com

⦁ http://tutelasovranit.blogspot.com

⦁ http://unius-lorenzojhwh-governatore.blogspot.com

⦁ http://uniusrei-king.blogspot.com

⦁ http://uniusrei-or-wwiii.blogspot.com

⦁ http://uniusrei.blogspot.com

⦁ http://uniusrei2.blogspot.com

⦁ http://uniusrei3.blogspot.com

⦁ http://uniusreiking.blogspot.com

⦁ http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.com

⦁ http://uniusreixkingdom.blogspot.com

⦁ http://universaldominusuniusrei.blogspot.com

⦁ http://wakeupusaxronpaul.blogspot.com

santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti

santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti
confondatore dell'università di Teramo, docente scienziato,
patriota
mancato premio nobel per colpa di Rothschild, ecc...
infami massoni consociativismo Bilderberg CSM?
gli hanno fatto del male